В изпълнение на целите за максимално популяризиране на иновациите, тествани по проекта Иноеър, в периода март-юни 2023 г., екипът на Националното сдружение на общините в Република България организира 4 уебинара и един семинар с присъствено участие.

В събитията основни говорители бяха партньорите по проекта, които представиха резултатите от работата си по основните направления - Зелен обществен транспорт при поискване; Модел за такса задръстване; Геопространствени градски зони с ниски емисии и Зелени коридори за активен транспорт, както и споделиха научени уроци и дадоха препоръки на колегите си от другите местни и регионални власти за възможностите и предизвикателствата в прилагането на иновативните решения.

Уебинарите бяха ценни и от гледна точка проверка на интереса към основните иновации и като цяло подкрепа за развитието им и в други градове. Съществен елемент в тези събития бе и популяризирането на новата програма Европейски градски инициатива /EUI/ и нейните възможности.

Рекапитулацията показва 400 участника от над 70 местни и регионални власти от България и чужбина.

Събитията доказаха своята полезност и се проведоха при много добър интерес и отличната обратна връзка от участниците. Не може да се отбележи превес в предпочитанията на участниците за онлайн формат или форма с физическо присъствие на събитията, като и в двата случая посещаемостта бе на ниво.

Отчетен е по-висок интерес за трансфер на знания от страна на градове с по-голям брой жители и по-развити мрежи на обществен транспорт. В същото време не е за пренебрегване и възможностите, които бяха споделени и по отношение ползването на транспорта при поискване за превоз между по-малки населени места или връзка с общинския център и заобикалящите го села. Сред основните предизвикателства посочени от участниците са промените в правно-нормативната база, за да може да се реализират част от решенията. В същото време меките мерки по проекта също получиха изключително висока оценка и техният принос за общият успех на проекта бе подчертан.

НСОРБ благодари на всички партньори по проекта за професионалното представяне на всички теми и цялостната организация по направлението за трансфер на знания.

Сред основни акценти от уебинарите са:
Първият онлайн трансфер на знания се проведе на 29 март 2023 г. Участниците имаха възможност да разберат повече за процеса по пътя към нулеви емисии и декарбонизация, с акцент върху въвеждане и проектиране на зони за ниски емисии и зелени коридори, различните източници на замърсяването на въздуха и ефектът от промените в транспортните схеми.

За участие в събитието се регистрираха 80 участника от България и чужбина от общо 45 местни и регионални власти, включително 5 общински предприятия за транспорт. Без изключение участниците посочиха, че събитието е било изключително полезно с представената информация и заявиха своето желание да получат допълнителна информация по двете теми (71%). 21% от участниците посочиха, че биха искали допълнителна информация за концепцията за прилагане на Зони с ниски емисии, а 14% за Зелените коридори. По отношение на приложимостта на Зоните с ниски емисии 79% от участниците считат, че те са приложими в техните градове, а 57% посочват това за Зелените коридори.

С детайлната информация за дискусиите, записа и презентациите от събитието можете да се запознаете ТУК.

Онлайн уебинарът за трансфер на знания на 26 април 2023 г. представи темата за диалога и сътрудничеството с гражданите за развитие на устойчив транспорт и по-чист въздух. Участниците имаха възможност да научат как екипът на проекта работи за стимулиране на културната промяна, ангажираността и мотивацията на гражданите за ползване на обществения транспорт и устойчива мобилност, което да доведе до подобряване качеството на въздуха. Представено бе и приложението SofiaCoin, както и работата със студентите.

Интересът и към това събитие бе голям, като се регистрираха 96 български и чуждестранни участника. 65% от тях отчетоха събитието като полезно със своите идеи за ангажиране на гражданите в преход към екологична мобилност и по-чиста околна среда, а 30% като по-скоро полезно. 78% от участниците посочиха, че биха ползвали приложението SofiaCoin, а 13% вече го имат. Най-много участници (70%) посочиха нуждата от подобряване на инфраструктурата, удобството и нивото на обслужване на обществения транспорт като условие за поведенческата промяна в гражданите за използване на обществен транспорт и активна мобилност. На второ място с 61% е обратната връзка от гражданите и на трето с 52% бе поставен подобреният дигитален достъп до услугите на градския транспорт.

Уебинарът имаше за цел да провери и информираността на участниците за програмата UIA и новата EUI и техните възможности, като 35% споделиха, че са запознати и още толкова, че не са. Позитивно бе, че 41% от запитаните знаеха за основните иновации, тествани по проекта Иноеър, също положително бе. Паралелно с това 44% сочат, че не познават проекат Иноеър, което води до изводът, че интересът нараства и в събитието са се включили различни от предходния уебинар участници.
С детайлната информация за дискусиите, записа и презентациите от събитието можете да се запознаете: ТУК .

В резултат на присъствения семинар за трансфер на знания в София и заявения интерес от редица общини за провеждане на допълнителна и по-задълбочена дискусия по темата за транспорта при поискване, на 14 юни 2023 г. се проведе и специализиран уебинар за общините Варна, Сливен, Благоевград и Русе. Целта бе да се обсъдят както детайлите по иновациите в проекта, така и тяхната възможност за прилагане в други общини. Сред дискутираните теми бяха финансирането на довеждащия транспорт; предприети действия за правно-нормативните промени в сферата на обществения транспорт; договаряне/възлагане/заплащане между общината и дружествата, осъществяващи градски транспорт; идеи от проекта Иноеър, които могат да се използват при подготовка на проектни предложения по процедура за "Екологосъобразна мобилност" с финансиране от ПВУ и др.

Освен основните иновации, в рамките на уебинарите бяха популяризирани и редица иновативни решения, създадени благодарение на дейностите по проекта и по-специално хакатоните и гражданските състезания. В тази връзка на 27 юни 2023 г. в рамките на последния уебинар за трансфер на знания победителите от хакатоните по проекта Иноеър имаха възможността да представят своите иновативни решения пред българските общини.

Сред тях: "SparkBot" - малкият градски служител – идея за автономен робот, който следва най-честите маршрути на велосипедистите и докладва за проблеми бе високо оценена от журито и впечатли публиката; CYEnergy батерия, която се зарежда чрез кинетична енергия и динамо; SOFIA PASS - Еко система за довеждащ транспорт чрез интегриране на електрическите велосипеди към ЦГМ и създаване на E-HUBS им донесе третото място; ПаркИт – система използваща трениран изкуствен интелект, за да направи улеснено паркиране в реално време, като изчислява места за паркиране чрез използване на вече инсталирани камери на ЦГМ по улиците.

ПРЕЗЕНТАЦИИ:

          Зелените коридори в подкрепа на развитието на градската екосистема

          ИНОЕЪР – Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска сред

          Източници на замърсяване на въздуха и зависимости. Ефект от промените в транспортната схема върху качеството на въздуха

          ГРАЖДАНИТЕ- АВТОРИ И ПОСЛАНИЦИ НА ИНОВАЦИИТЕ СТУДЕНТСКИ ИДЕИ

          Гражданите - автори и посланици на иновациите

         ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ И НУЖДИТЕ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ

         Какво е Sofia Coin?

         ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ И НУЖДИТЕ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ

         SOFIAPASS

         Eco-port

         BUSINN приложение

         Интелигентен транспорт чрез данни и изкуствен интелект

         Ангажиране на гражданите

         Транспорт при поискване

         Европейска градска инициатива

         Защо транспорт при поискване

Благодарим, чe сте наш дигитален приятел!