ДОКЛАДИ, ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ

Справочник за замърсяването на въздуха за различни заинтересовани страни

Справочникът е изработен по проект INNOAIR от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и Асоциация за развитие на София и се разпространява безплатно с цел да послужи на политически, изследователски, образователни, индустриални и екологични организации да разберат по-добре процесите, водещи до нежелани високи нива на замърсяване в градските райони.

Европейски и глобален опит с транспорт при поискване, ниско емисионни зони и такса задръстване

Документът, изготвен от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), съдържа общ преглед на основните тенденции в решенията за мобилност, свързани с иновативния подход на INNOAIR - въвеждането на зелен обществен транспорт при поискване. Този подход се комбинира с подхода „мобилността като услуга“ (MaaS) като нискоемисионни зони, такса за задръстване и зелени коридори.

Доклад от онлайн диалог на тема "Съгласуваност между политиките за чистота на въздуха и другите свързани области"

Замърсяването на въздуха в София е отдавнашен проблем и въпреки последните положителни развития, градът все още се бори с преодоляването на това сложно предизвикателство. Мерките за чистота на въздуха са взаимосвързани и установяването как те влияят една на друга ще спомогне по-бързото им оптимизиране.

Доклад от ИНОЕЪР дизайн семинар - идеи за стимули, насърчаващи устойчивото придвижване

Преминаването към използване на градски и устойчив транспорт е задача, която изисква мотивация не само от страна на институциите, но и от страна на гражданите и бизнес сектора. В тази връзка Асоциация за развитие на София, в партньорство със Столична община, организира дизайн семинар за съвместно генериране на стимули за преминаване към устойчив транспорт с участието на над 30 млади и активни граждани, представители на бизнеси и местни институции. Докладът представя генерираните идеи и предложения, както и съществуващите вече стимули.

„Обществени нагласи за преминаване към градски и активен транспорт“

Преходът на градовете към ниско емисионна и устойчива градска мобилност изисква консултиране с гражданите и вслушване в мненията им, преди да се вземат решения за политики. Навиците на софиянци за придвижване се променят и най-често изпреварват развитието както на инфраструктурата, така и на политиките.

131 ИДЕИ ЗА ОВЛАСТЯВАНЕ В ПРЕХОДА КЪМ УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

Наръчникът представя идеи и предложения за овластяване, насочени към местни власти, университети и бизнеси, така че да насочват развитието на отговорни местни общности. Практическите приимери се основават на проучване и дизайн процеси в София.

Моделиране на данни за трафика и замърсяването на въздуха

Наблюдението на концентрациите на различни съединения във въздуха за определен период от време на различни места, архивирането и гарантирането на качеството на тези данни и техният статистически анализ формират основата за оценка на качеството на въздуха в градските райони. Проектирането на конкретна мрежа за наблюдение на качеството на въздуха е сложна задача, която взема предвид целите на измерванията (например за разработване на политика, за обществена информация, за опазване на растителността, за идентифициране на източници на замърсяване и др.).

Диаграма на взаимосвързани причини и следствия в сферата „Зелени мерки за справяне със замърсяването на въздуха и изменението на климата“

Диаграмата на взаимосвързани причини и следствия е схематично обобщение на мотивите и ползите от даден проект. За изграждането на логическа причинно-следствена връзка от програмни резултати, системна визия, както и за визуалното им представяне е необходима карта на ползите. Тази карта показва състава и връзката между различните резултати от програмата: мотивация на проекта, изпълнение на проекта, промени, оперативни резултати и ползи. Това е инструмент в помощ при вземането на решения, който фокусира вниманието върху ползите и приноса им към стратегическите цели.

ПРАВЕН И ЕТИЧЕН АНАЛИЗ НА „ЗЕЛЕН ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ ПРИ ПОИСКВАНЕ“

В рамките на проект INNOAIR – „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда“ и по-конкретно в изпълнение на Специфична цел 1 – Въвеждане на иновативни решения за мобилност за намаляване на влиянието върху качеството на въздуха на трафика от приходящи от периферните квартали с цел работа към централните градски части, беше изготвена Рамка на правните и етични аспекти на „Зелен обществен транспорт при поискване“, 

Възможни сценарии за промяна в качеството на въздуха в резултат на промяна на транспортните схеми

Целта на този документ е да разгледа и представи сценарии за промени в качеството на въздуха, причинени от потенциално намаляване на неекологичния транспорт. Изследването се фокусира върху праховите частици с диаметър < 10 μm (PM10).

БЯЛА КНИГА за въвеждане и ефективно действие на зони с ниски емисии за моторни превозни средства на територията на Столична община

Документът представлява подробен анализ на причините, технологията и резултатите от симулация от пилотно тестване на въвеждане на зони с ниски емисии в София.

Проведени са първите 6 граждански предизвикателства

Студентските състезания са съобразени с дейностите по проекта и дават възможност на студенти от няколко университета да приложат на практика наученото и да покажат своя талант, като предложат решения за по-устойчиво и зелено бъдеще. Състезанията предлагат на младите хора възможност да дадат живот на своите идеи за промяна на средата.

Зелени коридори: Анализ на маршрутите

Зелените коридори, представени на уеб-базирана карта, дават възможност на потребителите да избират опции за придвижване с 0 емисии.

Data analytics modelling of traffic conjunction and air pollution

НИМХ разработи модели за анализиране на данни за предвиждане 48 часа предварително на средните почасови концентрации на азотен диоксид (NO2), тропосферен озон (О3) и прахови частици (РМ10), като използва градските станции за мониторинг ЕхЕА, разположени в кв. Хиподрума и кв. Павлово, София, за периода 01.01.2019-07.05.2021. Моделите са хибридни между модел за цифрово прогнозиране на времето (WRF) и стохастични модели.

Оптимизиране на разписанията на градския транспорт за по-чист въздух

Документът представя функционалността и резултатите на новоразработен аналитичен софтуер, който мониторира натовареността на линиите, закъсненията и избързванията, средната скорост и дава предложения за оптимизация на разписанията.

Първа серия градски симулации, базирани на моделиране и транспорт при поискване

Облачно базирани симулации, оценяващи различни променливи и корелации като гъстота на трафика, празнични дни, сезонност и др., свързани с транспорта при поискване.

Втора серия градски симулации, базирани на моделиране и транспорт при поискване

Облачно базирани симулации, оценяващи различни променливи и корелации като гъстота на трафика, празнични дни, сезонност и др., свързани с транспорта при поискване.

Доклад от градски симулации, базирани на моделиране и транспорт при поискване

Доклад с препоръки и формулирани хипотези в резултат на 6-месечни облачно базирани симулации и моделиране на градски транспорт при поискване.

Граждански състезания за създаване на комуникационни материали

Шест граждански състезания, обхващащи различни групи – велосипедисти, граждани на района, обслужван от транспорт при поискване, собственици на автомобили и др., които работят заедно с дизайнери за създаване на комуникационни материали по ИНОЕЪР.

Оценка на 12 граждански състезания

С цел овластяване и ангажиране на гражданите ИНОЕЪР организира 12 граждански състезания. Докладът представя резултатите от тях и прави оценка на ефекта от този подход с препоръки.

Фонови концентрации на ключови замърсители в зоната на интерес

Фоновите концентрации на замърсители, които се дължат от източници извън дадена зона на интерес, но се трансферират от атмосферните процеси, са важен елемент при оценката на ефективността на зони с ниски емисии и транспорт при поискване. Докладът представя тази оценка.

Разработване на възможни сценарии за поведенческа промяна за придвижване и качеството на въздуха

Докладът представя сценарии за ефекта върху качеството на въздуха от ограничаване на неекологичния транспорт, с фокус върху праховите частици (РМ10).

Ефект от поведенческа промяна за придвижване върху качеството на въздуха

Докладът прави оценка на ефекта от зоните с ниски емисии върху качеството на атмосферния въздух.

Ефект от електрическия транспорт при поискване върху концентрациите от черен въглерод в праховите частици

Докладът представя резултатите от измерването и анализа на концентрациите на черен въглерод в зоната на интерес в корелация с метеорологичните параметри като температура, влажност и скорост на вятъра.

Правен анализ за възможностите за въвеждане на такса задръстване и предложения за нормативни промени

Анализът представя европейски опит в таксата задръстване, нормативните уредби, начините на плащане и размерите на таксата, и пътна карта и предложения за промени в нормативната уредба.

Статистически анализ, сценарии и математически модел за евентуално въвеждане на такса задръстване в София.

Анализът представя европейски опит в таксата задръстване, нормативните уредби, начините на плащане и размерите на таксата, и пътна карта и предложения за промени в нормативната уредба.

Оценка на моделите за таксуване за такса задръстване

Модели за таксуване при въвеждане на такса задръстване, разработени на базата на статистически анализ и проведено проучване за степента на готовност на гражданите да заплащат такса.

Финален доклад от мониторинг и оценка на проекта ИНОЕЪР

Докладът описва и оценява продуктите и резултатите от проекта, постигане на индикаторите, факторите за успех, научените уроци и възможностите за трансфериране на добри практики.

ИНОЕЪР БЮЛЕТИН 

Първи брой на бюлетина по проект ИНОЕЪР

Освен информация за ключовите развития в мобилността през последните месеци, в първото издание на бюлетина по проект ИНОЕЪР, ще намерите:
- Резултати и анализ на проучване за нагласите на гражданите за преминаване към активен транспорт.
 - Информация за въвеждането на нискоемисионните зони в столицата.
- Възможности за включване в създаването на решения за иновативна градска мобилност.

Втори брой на бюлетина по проект ИНОЕЪР

 Бюлетинът на ИНОЕЪР ви представя какво се случи през последните три месеца в областта на чистия въздух и устойчивата мобилност в София: нови мобилни услуги, потребности и инициативи на хора и бизнеси, НИРД, изследвания на човешкото поведение в транспорта, възможности за участие при вземане на решения.

Трети брой на бюлетина по проект ИНОЕЪР

 Бюлетинът на ИНОЕЪР споделя с вас как допринасяме за по-умна градска мобилност и по-чист въздух в София. Представяме ви новите и вълнуващи решения, инициативи и постижениия в устойчивата мобилност в София през последните три месеца.
Бъдете информирани! 

Четвърти брой на бюлетина по проект ИНОЕЪР

С наближаването на края на годината сме щастливи да ви информираме за някои вълнуващи събития и публикации, които ще ви помогнат да влезете в 2022 г., изпълнени с вдъхновение. Не само постигнахме редица интересни резултати в областта на мобилността и качеството на въздуха в София, но и започнахме да планираме 2022 г.! Ще се радваме да чуем от нашата общност за вашите предпочитания за втория хакатон на INNOAIR, за да можем да планираме съответно. Затова ще ви бъдем благодарни да участвате в нашата 1-минутна анкета за хакатона.

Пети брой на бюлетина по проект ИНОЕЪР

Представяме ви новостите, които оказват влияние върху бъдещето на мобилността. Решения, инициативи, събития и постижения, които предизвикват гражданите на София да се движат по-активно и устойчиво като по този начин спомагат за по-чист въздух в столицата!
Не забравяйте, че INNOAIR награждава тези, които се движат с активен транспорт чрез приложението SofiaCoin, достъпно за Android и iOs – не е късно да се включите!

Шести брой на бюлетина по проект ИНОЕЪР

В този брой на бюлетина ви представяме интересни и иновативни за София решения за градската мобилност. Въвеждането на първата в България ниско емисионна зона е на една ръка разстояние, както и иновативната услуга електрически транспорт при поискване в три столични квартала, а карта позволява да видите в реално време всички електрически превозни средства на градския транспорт и споделено пътуване.
Разгледайте решенията за по-чист въздух, които студенти създадоха и предоставиха на града. Запознайте се с някои от международните партньори на ИНОЕЪР. Научете повече за тези и други инициативи и събития, които помагат на столицата ни да диша по-леко!  

Седми брой на бюлетина по проект ИНОЕЪР

Този брой ви носи последните развития по проекта ИНОЕЪР: посрещнахме новите електрически микробуси в София, приложението BUSINN е готово и скоро можете да го свалите на телефона си, студентските състезания доведоха до инсталиране на първите в София камери за преброяване на велосипедистите и създаване на бранд за новата транспортна услуга при поискване. Научете повече!

Осми брой на бюлетина по проект ИНОЕЪР

ИНОЕЪР навлезе в най-вълнуващата си фаза със стартиране на своите иновационни пилотни проекти. Въпреки че основната цел на пилотирането е от него да се научат уроци, внимателният дизайн и ангажираността на заинтересованите страни ги превръщат повече в важни генерални репетиции. Не е изненадващо, че през този период INNOAIR привлече голямо международно внимание от Politico, Европейската седмица на регионите и градовете, семинара за кандидати на EUI и др.

Девети брой на бюлетина по проект ИНОЕЪР

София стана финалист за европейските награди за градска мобилност и проектът ИНОЕЪР има решаващ принос за това. Според Европейската Комисия, София е избрана “заради новите транспортни услуги, които по-добре съчетават потребностите на гражданите и намаления ефект върху околната среда. Услугите включват електрически минибуси, мобилно приложение за заявки, зелени коридори и нови, достъпни тарифи. Освен че предоставя по-чист и по-достъпен транспорт, българската столица работи в рамките на проекта ИНОЕЪР, който цели да намали замърсяването на въздуха чрез мерки за успокояване на трафика като част от инициативата на ЕС Градски Иновативни Дейности."

Десети финален брой на бюлетина по проект ИНОЕЪР

След три години успешна дейност, проектът INNOAIR приключва в края на месец юни. Запознайте се с нашия финален бюлетин и научи повече за резултатите, които постигнахме. Щастливи сме да ви представим и малко повече информация от нашата финална конференция, в която към нас се присъединиха над сто участници и организации, както и от семинарите за трансфер на знания на INNOAIR. Благодарим Ви, че следите напредъка ни и се надяваме, че резултатите от INNOAIR ще продължат да бъдат ценен принос за вашата професионална работа и активно гражданство!

АКАДЕМИЧНИ ПУБЛИКАЦИИ 

Data driven public transportation delay modelling

В статията, публикувана в American Institute of Physics Conference Proceedings (AIP), се моделират закъсненията в градския транспорт, като се отчитат случайните фактор и събития, които водят го непропорционално големи промени в графика.

Mixed data modelling of transportation and incidents

В статията, публикувана в American Institute of Physics Conference Proceedings (AIP), се анализират възможностите за моделиране на транспортните системи, като се използват източници на информация с различен характер, честота и точност.

Big data analytics for modelling consumer preferences and satisfaction in public transportation

В статията, публикувана CSUM2022 (https://csum.civ.uth.gr/), се разработва модел за оценка и анализ на потребителските предпочитания и удовлетворението от услугите на обществения транспорт. Подходът се основава на използването на големи данни от множество източници и позволява да се постигне непрекъсната и точна оценка на потребителското поведение.

AI driven adaptive scheduling for on-demand
transportation in smart cities

Алгоритмите с изкуствен интелект могат да се използват за автоматизиране и подобряване на различни процеси в обществения транспорт. Чрез използване на комбинация от източници на данни като устройства за позициониране, известия за билети и продажби и видеонаблюдение могат да се получат подробности за натоварването и използването на сегментите на транспортната мрежа. В тази статия, публикувана в CSUM2022 (https://csum.civ.uth.gr/), се обсъжда една такава система за автоматизация, която се възползва от анализ на забавяния и обработка в реално време на видео потоци.

Coupled Fixed Points for Hardy–Rogers Type of Maps and Their Applications in the Investigations of Market Equilibrium in Duopoly Markets for Non-Differentiable, Nonlinear Response Functions

В тази статия, публикувана в Multidisciplinary Digital Publishing Institute (https://www.mdpi.com/2073-8994/14/3/605/htm), са обобщени карти на Харди-Роджърс в контекста на свързани фиксирани точки. Коментира се симетрията на някои от коефициентите, включени в условието на Харди-Роджърс, и по този начин се извежда по-проста формула. С помощта на получената основна теорема се обобщават някои известни резултати за съществуването и уникалността на пазарното равновесие при дуополни пазари.

Green Deal in public transportation – transitions that actually make sense

В тази статия, публикувана в конференция „Икономически, регионални и социални предизвикателства в прехода към зелена икономика“ (https://storefisn.uni-plovdiv.bg/conf/bg/15c42-web-agency-gb-home/), се предлага обща рамка и ИТ архитектура, които могат да подпомогнат прехода към екологична мрежа за обществен транспорт
по щадящ околната среда и икономически разумен начин. Решенията, разработени в статията са специфични, измерими, постижими и ограничени във времето.

Intra City Transport On-demand

Статия публикувана в IFAC-PapersOnLine анализира иновативен градски транспорт при поискване
Екип на Стопански факултет към Софийски университет “Свети Климент Охридски” представи алгоритъм за изчисляване на оптимални траектории на електрически автобуси движещи се по заявка на гражданите в гр. София. Статията е публикувана в IFAC-PapersOnLine и може да бъде достъпена през линка - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896322011570.
Подходът демонстрира възможността за решаване на транспортна задача произлизаща от въвеждането на градски транспорт при поискване. Вместо да бъдат анализирани всички подадени заявки наведнъж, след тяхното постъпване, заявките се анализират динамично без оглед на това кога постъпват. По този начин се отчитат както самите заявки подадени от граждани, така и промени в околната и градска среда като метеорологични условия, задръствания, ремонт на пътна настилка и др. Алгоритъмът е тестван с реални данни.
Реализирането на публикацията е възможно в резултат от пилотното въвеждане на градски транспорт при поискване в рамките на гр. София по проект INNOAIR финансиран по пгорама Urban Innovative Actions.  

Predicting Travel Times for On-demand Public Transport in Sofia

В статия публикувана в IFAC-PapersOnLine се разглеждат възможностите за предвиждане на времето за пътуване на градски транспорт при поискване
В рамките на проекта “INNOAIR” екип на Стопански факултет публикува научна статия разглеждащата подход за прогнозиране на времето за пътуване при използване на градски транспорт при поискване. Авторите Ангел Марчев, Боян Ломев и Калоян Харалампиев представят четири прогнозни модела, като всеки от тях е тестван с данни от конкретен сценарии. Процедурата по имплементиране на модела за прогнозиране преминава през три основни фази: идентификация на модел, оценка/оптимизиране на параметрите и прогнозиране на със съответните им подфази. В рамките на своя труд, изследователите са избрали да използват следните модели за прогнозиране на целевите данни: Сезонни авторегресионни модели на подвижна средна с екзогенен вход с термини на Фурие; Векторна авторегресия и векторни модели за корекция на грешки; Бейсов модел на Фурие; Модели на невронни мрежи с обратно разпространение. Средноквадратична грешка, измерена в секунди, изчислена върху прогнозата за тестовия набор (последната седмица на наблюдения), се използва за сравнение на предложените модели.
Научният труд може да достъпен в цялост на следния линк - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896322011569  

Prediction of the Air Pollution by Geo-locations in Sofia

Екип на Стопански факултет публикува научна статия разглеждаща прогнозирането на замърсяването на въздуха по геолокации в София
Авторите Боряна Богданова, Ангел Марчев, Владимир Заков, Денис Стефаннов и Кирил Генов публикуваха труд в IFAC-PapersOnLine, представящ обща рамка за анализ и прогнозиране на замърсяването на въздуха в град София. За целите на своя труд, авторите използват индикатора за замърсяване на въздуха фин прах PM10, който е сред най-често превишаваните в столичния град. Стъпвайки на съществуващи научни трудове и данни предоставени от станции на Столична община, ИАОС и гражданската мрежа airsofia.info изграждат своя прогнозен модел въведен методологична рамка.
Публикуваният научен труд се реализира в рамките на проект INNOAIR, чиято основна цел е подобряване качеството на въздуха в София, чрез въвеждане на комбинация от комплексни мерки, сред които градски транспорт при поискване, зелени коридори, такса задръстване и нискоемисионни зони.
Публикацията е достъпна чрез следния линк -
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896322011612  

ФОНОВА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ НА ВЪЗДУХА ЗА СОФИЯ
ГРАД – АНАЛИЗ ЗА ЛЕТНИ И ЗИМНИ МЕСЕЦИ 

Статията, публикувана на https://doi.org/10.5593/sgem2022/4.1/s19.36 от екип на Националния институт по метеорология и хидрология, има за цел да представи и обсъди фоновите концентрации на ключови замърсители (ФПЧ, NO2, SO2 и озон ) за гр. София за един летен и един зимен месец на 2021 г. В нея се обсъждат пространствените месечни разпределения на ключовите замърсители, променливостта им в града и средните концентрации в настоящия домейн за двата месеца. Обсъжда се и връзката с някои метеорологични променливи (скорост на вятъра, температура, височина на смесване). 

Малки победи чрез стимулиращи награди: Представяне на регионални състезания за решения на предизвикателства

Напоследък се оформя консенсус, че иновационните политики трябва да са насочени към решаване на обществените предизвикателства. Политическата сложност на иновационната политика от третото поколение обаче излага по-слабо развитите европейски региони на риск да изостанат от тази нова политическа парадигма поради по-нисък институционален и управленски капацитет. Надграждайки концепцията за стратегия за малки победи, която се фокусира върху инициативи в малък мащаб за справяне с порочни проблеми, методологията на статията използва интервюта с експерти, примери за награди за предизвикателства и документно проучване, за да проучи дали стимулиращите награди могат потенциално да ангажират по-слабо развитите региони в политики за иновации от трето поколение, за да се справят с местните обществени предизвикателства. Статията представя концепцията за регионална награда за решаване на предизвикателства като стъпало за политически инструмент за ангажиране на по-слабо развитите региони в политиката за иновации от трето поколение чрез стратегия за малки победи, а именно по отношение на въпроси на насоченост, легитимност, отговорност и стратегическа ориентация. INNOAIR хакатоните послужиха като казус за това изследване, автори на което са Арно Морисон, от Института по география и Центъра за регионално икономическо развитие (CRED) към Университета на Берн, Изабел Лиотар от Университет Сорбона Париж Норд и Валери Ревест от Университет Жан Мулен, Лион.
Тази статия принадлежи към специалния брой „Нови подходи към устойчивото развитие в клъстери и регионални иновационни системи“ , Устойчивост 2023, 15(4), 3240; https://doi.org/10.3390/su15043240 (регистриране на DOI) 

Оценка на замърсяването на въздуха с ФПЧ10 в гр. София при различни сценарии на натовареността на движението на МПС в предварително определени емисионни зони

В този документ Антон Петров от Националния институт по метеорология и хидрология измерва приноса от замърсяването в обособените зони в София в различни сценарии, всеки от които включва различна концентрация на финни прахови частици. 

Мониторинг на качеството на въздуха: Сравнение на 3 статистически техники за импутиране на данни

За да се направят надеждни заключения за който и да било проект или инициатива, е много важно да има точни данни при входящите изследвания. Това изследване представя метод за контрол на качеството и коректно попълване на липсващи стойности в данните от наблюдението на качеството на въздуха. Резултатите от документа показват, че тази методология осигурява висококачествено импутиране на данни за възстановени стойности на липсващи замърсители на въздуха.

Измерване на концентрацията на Black Carbon в София с преносим аеталометър МА200

В този научен документ Георги Цеков и доц. д-р Елена Христова от Националния институт по метеорология и хидрология измерват нивата на Black Carbon във въздуха на София и акцентират върху влиянието му върху човешкото здраве и околната среда

КОМУНИКАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

В сърцето на инициативата INNOAIR е създаването на зелен обществен транспорт при поискване, който оперира в съответствие с търсенето на потребителите. Как ще се случва това от технологична гледна точка? Маршрутът на електробусите ще се определя от заявките на гражданите, подавани чрез мобилно приложение, част от платформата за обществен транспорт при поискване. Как работи платформата? Вижте демо версията ТУК

InnoAirChallenge: Making urban mobility smarter - подкаст на ИНОЕЪР с домакин Гереон Майер, експерт от Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“

Този подкаст ще ви разкаже повече за хакатона InnoAirChallenge: Making urban mobility smarter. Хакатонът се организира от Асоциация за развитие на София и А1 България и се проведе онлайн в периода 2-4 юни 2021 г. 24 отбора от 7 града участваха в надпревара с кауза. Всички участници работиха онлайн върху трудната задача да разработят и представят проекти, които очертават визията за бъдещо поколение транспортни услуги и свързаност, които работят за по-чист въздух в София. Чуйте техните идеи!
Хакатонът InnoAirChallenge: Making urban mobility smarter беше първият от редица хакатони и състезания, които Асоциация за развитие на София ще организира в рамките на проекта..

Изкуствен интелект: Възможно ли е по-интелигентните начини на придвижване да възпрат София от прекомерен брой коли? – подкаст на ИНОЕЪР с домакин Гереон Майер, експерт от Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“

Този подкаст ще ви даде общ преглед на възможностите и предизвикателствата пред използването на изкуствен интелект за управление на устойчиви решения за мобилност при поискване в София. Научете повече за предстоящото въвеждане на минибуси с нулеви емисии, как изкуствения интелект помага на тази услуга и какви предизвикателства носи тя. Чуйте какво има да сподели с вас екипа на ИНОЕЪР!

Sofia Coin – насърчава здравословните начини на придвижване за по-чист въздух

Научете повече за мерките, които София предприема, за да подобри качеството на въздуха в София. Открийте SofiaCoin – приложението, което награждава потребителите, които се движат активно из града и проследява маршрутите им, за да може Столична община да ги реновира приоритетно. Чуйте идеята за неговото развитие, мнението на представители на Столична община и най-важното – мнението на потребителите. Подкастът се води от Гереон Майер (експерт на UIA).