ДОКЛАДИ, ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ

Справочник за замърсяването на въздуха за различни заинтересовани страни

Справочникът е изработен по проект INNOAIR от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и Асоциация за развитие на София и се разпространява безплатно с цел да послужи на политически, изследователски, образователни, индустриални и екологични организации да разберат по-добре процесите, водещи до нежелани високи нива на замърсяване в градските райони.

Европейски и глобален опит с транспорт при поискване, ниско емисионни зони и такса задръстване

Документът, изготвен от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), съдържа общ преглед на основните тенденции в решенията за мобилност, свързани с иновативния подход на INNOAIR - въвеждането на зелен обществен транспорт при поискване. Този подход се комбинира с подхода „мобилността като услуга“ (MaaS) като нискоемисионни зони, такса за задръстване и зелени коридори.

Доклад от онлайн диалог на тема "Съгласуваност между политиките за чистота на въздуха и другите свързани области"

Замърсяването на въздуха в София е отдавнашен проблем и въпреки последните положителни развития, градът все още се бори с преодоляването на това сложно предизвикателство. Мерките за чистота на въздуха са взаимосвързани и установяването как те влияят една на друга ще спомогне по-бързото им оптимизиране.

Доклад от ИНОЕЪР дизайн семинар - идеи за стимули, насърчаващи устойчивото придвижване

Преминаването към използване на градски и устойчив транспорт е задача, която изисква мотивация не само от страна на институциите, но и от страна на гражданите и бизнес сектора. В тази връзка Асоциация за развитие на София, в партньорство със Столична община, организира дизайн семинар за съвместно генериране на стимули за преминаване към устойчив транспорт с участието на над 30 млади и активни граждани, представители на бизнеси и местни институции. Докладът представя генерираните идеи и предложения, както и съществуващите вече стимули.

„Обществени нагласи за преминаване към градски и активен транспорт“

Преходът на градовете към ниско емисионна и устойчива градска мобилност изисква консултиране с гражданите и вслушване в мненията им, преди да се вземат решения за политики. Навиците на софиянци за придвижване се променят и най-често изпреварват развитието както на инфраструктурата, така и на политиките.

131 ИДЕИ ЗА ОВЛАСТЯВАНЕ В ПРЕХОДА КЪМ УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

Наръчникът представя идеи и предложения за овластяване, насочени към местни власти, университети и бизнеси, така че да насочват развитието на отговорни местни общности. Практическите приимери се основават на проучване и дизайн процеси в София.

Моделиране на данни за трафика и замърсяването на въздуха

Наблюдението на концентрациите на различни съединения във въздуха за определен период от време на различни места, архивирането и гарантирането на качеството на тези данни и техният статистически анализ формират основата за оценка на качеството на въздуха в градските райони. Проектирането на конкретна мрежа за наблюдение на качеството на въздуха е сложна задача, която взема предвид целите на измерванията (например за разработване на политика, за обществена информация, за опазване на растителността, за идентифициране на източници на замърсяване и др.).

Диаграма на взаимосвързани причини и следствия в сферата „Зелени мерки за справяне със замърсяването на въздуха и изменението на климата“

Диаграмата на взаимосвързани причини и следствия е схематично обобщение на мотивите и ползите от даден проект. За изграждането на логическа причинно-следствена връзка от програмни резултати, системна визия, както и за визуалното им представяне е необходима карта на ползите. Тази карта показва състава и връзката между различните резултати от програмата: мотивация на проекта, изпълнение на проекта, промени, оперативни резултати и ползи. Това е инструмент в помощ при вземането на решения, който фокусира вниманието върху ползите и приноса им към стратегическите цели.

ПРАВЕН И ЕТИЧЕН АНАЛИЗ НА „ЗЕЛЕН ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ ПРИ ПОИСКВАНЕ“

В рамките на проект INNOAIR – „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда“ и по-конкретно в изпълнение на Специфична цел 1 – Въвеждане на иновативни решения за мобилност за намаляване на влиянието върху качеството на въздуха на трафика от приходящи от периферните квартали с цел работа към централните градски части, беше изготвена Рамка на правните и етични аспекти на „Зелен обществен транспорт при поискване“, 

ИНОЕЪР БЮЛЕТИН 

Първи брой на бюлетина по проект ИНОЕЪР

Освен информация за ключовите развития в мобилността през последните месеци, в първото издание на бюлетина по проект ИНОЕЪР, ще намерите:
- Резултати и анализ на проучване за нагласите на гражданите за преминаване към активен транспорт.
 - Информация за въвеждането на нискоемисионните зони в столицата.
- Възможности за включване в създаването на решения за иновативна градска мобилност.

Втори брой на бюлетина по проект ИНОЕЪР

 Бюлетинът на ИНОЕЪР ви представя какво се случи през последните три месеца в областта на чистия въздух и устойчивата мобилност в София: нови мобилни услуги, потребности и инициативи на хора и бизнеси, НИРД, изследвания на човешкото поведение в транспорта, възможности за участие при вземане на решения.

Трети брой на бюлетина по проект ИНОЕЪР

 Бюлетинът на ИНОЕЪР споделя с вас как допринасяме за по-умна градска мобилност и по-чист въздух в София. Представяме ви новите и вълнуващи решения, инициативи и постижениия в устойчивата мобилност в София през последните три месеца.
Бъдете информирани! 

Четвърти брой на бюлетина по проект ИНОЕЪР

С наближаването на края на годината сме щастливи да ви информираме за някои вълнуващи събития и публикации, които ще ви помогнат да влезете в 2022 г., изпълнени с вдъхновение. Не само постигнахме редица интересни резултати в областта на мобилността и качеството на въздуха в София, но и започнахме да планираме 2022 г.! Ще се радваме да чуем от нашата общност за вашите предпочитания за втория хакатон на INNOAIR, за да можем да планираме съответно. Затова ще ви бъдем благодарни да участвате в нашата 1-минутна анкета за хакатона.

Пети брой на бюлетина по проект ИНОЕЪР

Представяме ви новостите, които оказват влияние върху бъдещето на мобилността. Решения, инициативи, събития и постижения, които предизвикват гражданите на София да се движат по-активно и устойчиво като по този начин спомагат за по-чист въздух в столицата!
Не забравяйте, че INNOAIR награждава тези, които се движат с активен транспорт чрез приложението SofiaCoin, достъпно за Android и iOs – не е късно да се включите!

АКАДЕМИЧНИ ПУБЛИКАЦИИ 

Data driven public transportation delay modelling

В статията се моделират закъсненията в градския транспорт, като се отчитат случайните фактор и събития, които водят го непропорционално големи промени в графика.

Mixed data modelling of transportation and incidents

В статията се анализират възможностите за моделиране на транспортните системи, като се използват източници на информация с различен характер, честота и точност.

КОМУНИКАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

В сърцето на инициативата INNOAIR е създаването на зелен обществен транспорт при поискване, който оперира в съответствие с търсенето на потребителите. Как ще се случва това от технологична гледна точка? Маршрутът на електробусите ще се определя от заявките на гражданите, подавани чрез мобилно приложение, част от платформата за обществен транспорт при поискване. Как работи платформата? Вижте демо версията ТУК

InnoAirChallenge: Making urban mobility smarter - подкаст на ИНОЕЪР с домакин Гереон Майер, експерт от Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“

Този подкаст ще ви разкаже повече за хакатона InnoAirChallenge: Making urban mobility smarter. Хакатонът се организира от Асоциация за развитие на София и А1 България и се проведе онлайн в периода 2-4 юни 2021 г. 24 отбора от 7 града участваха в надпревара с кауза. Всички участници работиха онлайн върху трудната задача да разработят и представят проекти, които очертават визията за бъдещо поколение транспортни услуги и свързаност, които работят за по-чист въздух в София. Чуйте техните идеи!
Хакатонът InnoAirChallenge: Making urban mobility smarter беше първият от редица хакатони и състезания, които Асоциация за развитие на София ще организира в рамките на проекта..

Изкуствен интелект: Възможно ли е по-интелигентните начини на придвижване да възпрат София от прекомерен брой коли? – подкаст на ИНОЕЪР с домакин Гереон Майер, експерт от Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“

Този подкаст ще ви даде общ преглед на възможностите и предизвикателствата пред използването на изкуствен интелект за управление на устойчиви решения за мобилност при поискване в София. Научете повече за предстоящото въвеждане на минибуси с нулеви емисии, как изкуствения интелект помага на тази услуга и какви предизвикателства носи тя. Чуйте какво има да сподели с вас екипа на ИНОЕЪР!