ДОКЛАДИ, ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ

Справочник за замърсяването на въздуха за различни заинтересовани страни

Справочникът е изработен по проект INNOAIR от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и Асоциация за развитие на София и се разпространява безплатно с цел да послужи на политически, изследователски, образователни, индустриални и екологични организации да разберат по-добре процесите, водещи до нежелани високи нива на замърсяване в градските райони.

Европейски и глобален опит с транспорт при поискване, ниско емисионни зони и такса задръстване

Документът, изготвен от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), съдържа общ преглед на основните тенденции в решенията за мобилност, свързани с иновативния подход на INNOAIR - въвеждането на зелен обществен транспорт при поискване. Този подход се комбинира с подхода „мобилността като услуга“ (MaaS) като нискоемисионни зони, такса за задръстване и зелени коридори.

Доклад от онлайн диалог на тема "Съгласуваност между политиките за чистота на въздуха и другите свързани области"

Замърсяването на въздуха в София е отдавнашен проблем и въпреки последните положителни развития, градът все още се бори с преодоляването на това сложно предизвикателство. Мерките за чистота на въздуха са взаимосвързани и установяването как те влияят една на друга ще спомогне по-бързото им оптимизиране.

Доклад от ИНОЕЪР дизайн семинар - идеи за стимули, насърчаващи устойчивото придвижване

Преминаването към използване на градски и устойчив транспорт е задача, която изисква мотивация не само от страна на институциите, но и от страна на гражданите и бизнес сектора. В тази връзка Асоциация за развитие на София, в партньорство със Столична община, организира дизайн семинар за съвместно генериране на стимули за преминаване към устойчив транспорт с участието на над 30 млади и активни граждани, представители на бизнеси и местни институции. Докладът представя генерираните идеи и предложения, както и съществуващите вече стимули.

„Обществени нагласи за преминаване към градски и активен транспорт“

Преходът на градовете към ниско емисионна и устойчива градска мобилност изисква консултиране с гражданите и вслушване в мненията им, преди да се вземат решения за политики. Навиците на софиянци за придвижване се променят и най-често изпреварват развитието както на инфраструктурата, така и на политиките.

131 ИДЕИ ЗА ОВЛАСТЯВАНЕ В ПРЕХОДА КЪМ УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

Наръчникът представя идеи и предложения за овластяване, насочени към местни власти, университети и бизнеси, така че да насочват развитието на отговорни местни общности. Практическите приимери се основават на проучване и дизайн процеси в София.

Моделиране на данни за трафика и замърсяването на въздуха

Наблюдението на концентрациите на различни съединения във въздуха за определен период от време на различни места, архивирането и гарантирането на качеството на тези данни и техният статистически анализ формират основата за оценка на качеството на въздуха в градските райони. Проектирането на конкретна мрежа за наблюдение на качеството на въздуха е сложна задача, която взема предвид целите на измерванията (например за разработване на политика, за обществена информация, за опазване на растителността, за идентифициране на източници на замърсяване и др.).

Диаграма на взаимосвързани причини и следствия в сферата „Зелени мерки за справяне със замърсяването на въздуха и изменението на климата“

Диаграмата на взаимосвързани причини и следствия е схематично обобщение на мотивите и ползите от даден проект. За изграждането на логическа причинно-следствена връзка от програмни резултати, системна визия, както и за визуалното им представяне е необходима карта на ползите. Тази карта показва състава и връзката между различните резултати от програмата: мотивация на проекта, изпълнение на проекта, промени, оперативни резултати и ползи. Това е инструмент в помощ при вземането на решения, който фокусира вниманието върху ползите и приноса им към стратегическите цели.

ИНОЕЪР БЮЛЕТИН 

Първи брой на бюлетина по проект ИНОЕЪР

Освен информация за ключовите развития в мобилността през последните месеци, в първото издание на бюлетина по проект ИНОЕЪР, ще намерите:
- Резултати и анализ на проучване за нагласите на гражданите за преминаване към активен транспорт.
 - Информация за въвеждането на нискоемисионните зони в столицата.
- Възможности за включване в създаването на решения за иновативна градска мобилност.

Втори брой на бюлетина по проект ИНОЕЪР

 Бюлетинът на ИНОЕЪР ви представя какво се случи през последните три месеца в областта на чистия въздух и устойчивата мобилност в София: нови мобилни услуги, потребности и инициативи на хора и бизнеси, НИРД, изследвания на човешкото поведение в транспорта, възможности за участие при вземане на решения.

Трети брой на бюлетина по проект ИНОЕЪР

 Бюлетинът на ИНОЕЪР споделя с вас как допринасяме за по-умна градска мобилност и по-чист въздух в София. Представяме ви новите и вълнуващи решения, инициативи и постижениия в устойчивата мобилност в София през последните три месеца.
Бъдете информирани! 

АКАДЕМИЧНИ ПУБЛИКАЦИИ 

Data driven public transportation delay modelling

В статията се моделират закъсненията в градския транспорт, като се отчитат случайните фактор и събития, които водят го непропорционално големи промени в графика.

Mixed data modelling of transportation and incidents

В статията се анализират възможностите за моделиране на транспортните системи, като се използват източници на информация с различен характер, честота и точност.

КОМУНИКАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

InnoAirChallenge: Making urban mobility smarter - подкаст на ИНОЕЪР с домакиин Гереон Майер, експерт от Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“

Този подкаст ще ви разкаже повече за хакатона InnoAirChallenge: Making urban mobility smarter. Хакатонът се организира от Асоциация за развитие на София и А1 България и се проведе онлайн в периода 2-4 юни 2021 г. 24 отбора от 7 града участваха в надпревара с кауза. Всички участници работиха онлайн върху трудната задача да разработят и представят проекти, които очертават визията за бъдещо поколение транспортни услуги и свързаност, които работят за по-чист въздух в София. Чуйте техните идеи!
Хакатонът InnoAirChallenge: Making urban mobility smarter беше първият от редица хакатони и състезания, които Асоциация за развитие на София ще организира в рамките на проекта..

Изкуствен интелект: Възможно ли е по-интелигентните начини на придвижване да възпрат София от прекомерен брой коли? – подкаст на ИНОЕЪР с домакиин Гереон Майер, експерт от Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“

Този подкаст ще ви даде общ преглед на възможностите и предизвикателствата пред използването на изкуствен интелект за управление на устойчиви решения за мобилност при поискване в София. Научете повече за предстоящото въвеждане на минибуси с нулеви емисии, как изкуствения интелект помага на тази услуга и какви предизвикателства носи тя. Чуйте какво има да сподели с вас екипа на ИНОЕЪР!