Според анализ на „Център за градска мобилност“ ЕАД, превозните средства с един пътник от периферните зони към централната градска част причиняват 85% от трафика в центъра на града и следователно са основен замърсител на въздуха.

Подобряването на качеството на атмосферния въздух в София е основната цел на проект INNOAIR, посредством въвеждане на холистичен набор инструменти и нов модел градски транспорт – електрически градски транспорт при поискване, който променя начина на придвижване на хората в града и чувствително намалява превозните средства, използвани от един човек.

За да се насърчи промяна в придвижването на хората, като част от проекта „Център за градска мобилност“ ЕАД ще въведе „зелени коридори“ с цел развитие на градската екосистема. Избраните маршрути са тези с преобладаващ обществен транспорт на територията на София, в които се дава приоритет на транспорт с нулеви емисии – електробуси, тролейбуси, трамваи, метро, както и персонални средства за придвижване - споделени велосипеди, споделени е-велосипеди, споделени е-скутери, споделени е-тротинетки, споделени електрически автомобили.

Зелените коридори ще действат в обхвата на определените зони за „зелен транспорт до поискване“ и свързват тези зони с големите транспортни хъбове в София.

С оглед постигане на устойчива „зелена инфраструктурна мрежа“ са отчетени и възможностите за осигуряване на подходяща свързаност с останалите „зелени системи“ в София, като паркове, отворени пространства за рекреация, велоалеи, пешеходни зони за отдих и т.н.

Така избраните зелени коридори ще бъдат са отразени върху уеб базирана и публично достъпна цифрова карта - https://livemap.sofiatraffic.bg, базирана на OpenStreetMaps без предварителна регистрация и безплатен достъп. Картата ще изобразява:

          - динамична информация - текущо състояние и/или местоположение на превозните средства от обществения наземен градски транспорт с нулеви емисии; метро; електробус; трамвай; тролей, вкл. и транспорт при поискване, както и местоположение на превозни средства за споделено пътуване – (засега Hobo и Spark);

          - статична информация - състояние на зарядни станции, местоположение на спирки, линиите, маршрутите и разписанието на превозните средства от обществения градски транспорт.

Потребителят ще може, по интуитивен начин, да избира кои видове превозни средства да могат да се изобразяват на картата /обществен/алтернативен транспорт/ зелени коридори/, както и кой слой на статичната част да гледа – велоалеи, зарядни станции,коридори/ рингове.

Приложението ще дава информация и за временна организация на движението поради ремонти.

Въздействието и ефективността на зелените коридори ще бъдат оценени по време на проекта, посредством специално разработена методика за оценка с две пилотни серии. За тестовият период ще бъдат проследени и оценени валидациите в превозните средства, преминаващи през всеки един зелен коридор, натоварването с пътници на преминаващите през всеки зелен коридор наземни превозни средства; делът на превозните средства с нулеви емисии, преминаващи през всеки един от зелените коридори, както и удовлетвореност на пътниците от услугата обществен транспорт.

По проекта ще бъде разработен и Пътеводител (дигитално ръководство) за реализиране на зелени коридори в София и други градове - принципите за регулярно намаляване на трафика и подобряване на еко мобилността в зоните на зелените коридори; начините, по които ще се намали концентрацията на замърсяванията на въздуха, свързани с автомобилния трафик; възможностите и насоки за развитие на зелените коридори в София намаляването и ограничаването на вредните емисии в града в съответствие с насоките в разработените стратегически документи за развитието на устойчивата мобилност в града; осигуряването на допълнителен инструмент за изпълнение на изискванията на Европейската комисия по отношение на качеството на въздуха; информиране и иницииране на промени в поведението на гражданите; стимулиране на развитието на екологично-щадящите форми на транспорт – електрически, велосипеден и пешеходен; развитие на политиките за насочване на гражданите и администрацията към използване на екологично по-ефективни форми на транспорт; използване в реализацията на зелени коридори и на другите градове.