Столична община

София е столицата и най-големият град в България.

Тя е 15-ят по големина град в Европейския съюз, с население 1 316 557 души (към декември 2014 г. по данни на НСИ).

Според резултатите от "Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година" населението на град София е 1 201 719 души, а населението на област София (столица), която обхваща 38 населени места, от които 4 града: София, Банкя, Бухово и Нови Искър и 34 села., е 1 291 591, което представлява 17,5% от населението на България (към 01.02.2011 г.).

Столичната община е юридическо лице със своя собственост – публична и частна, и свой бюджет. Органите на управлението на общината – Столичният общински съвет и кметът се избират от гражданите на Столична община с мандат от 4 години.

Столична община е разделена на 24 района. Кметовете на райони решават въпросите, възникващи от ежедневните потребности на населението по местоживеене, административното обслужване на гражданите, благоустрояването, хигиенизирането и др.

www.sofia.bg

Софийски университет

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е първото българско висше училище. Неговата история е въплъщение и продължение на многовековната културна и просветна традиция на българския народ.

През 1880 г. Министерството на просвещението внася в Народното събрание проект за Основен закон за училищата в княжество България. В него се предвижда „след изпълване курса на реалните и класическите гимназии да се отвори българско висше училище (университет), което да обхване юридическите, философските, естествените, медицинските и техническите науки“. През 1887 г. министърът на просвещението Т. Иванчев издава Наредба за откриване на педагогически клас към Първа мъжка гимназия в гр. София. Занятията започват на 1 октомври 1888 г. На 8 декември 1888 г. Народното събрание взема решение за преобразуването му във Висше училище, който влиза в сила на 1 януари 1889 г., когато е публикуван Указ № 159 в Държавен вестник. За пръв Ректор е избран Александър Теодоров-Балан. В приетия временен правилник се предвижда функционирането само на Историко-филологическо отделение. През учебната 1889/1890 г. се открива Физико-математическото отделение, а през 1892 г. се открива Юридическият факултет.

Постепенно Софийският университет „Св. Климент Охридски“ става един от авторитетните научни центрове на Балканите, напълно развит европейски тип университет. Днес Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е най-големият и престижен учебен и научноизследователски център в страната. Той обхваща 16 факултета със 119 специалности.

В структурата на Софийския университет са включени следните основни звена: Факултет по славянски филологии, Факултет по класически и нови филологии, Исторически факултет, Философски факултет, Юридически факултет, Факултет по журналистика и масова комуникация, Факултет по педагогика, Факултет по науки за образованието и изкуствата, Геолого-географски факултет, Физически факултет, Факултет по математика и информатика, Факултет по химия и фармация, Биологически факултет, Стопански факултет, Богословски факултет, Медицински факултет, Департамент за информация и усъвършенстване на учители, Департамент за езиково обучение и Департамент по спорт. 

www.uni-sofia.bg

Пловдивски университет

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ) е водещ културен, образователен и научен център в България. Той е най-големият университет в южна България и вторият най-голям в страната. ПУ е основан през 1961 година като Висш педагогически институт по природни и математически науки. Обявен е за университет през 1972 г.

В деветте факултета на ПУ се обучават над 13 000 редовни и повече от 5 000 задочни студенти. Към момента има 106 бакалавърски и над 130 магистърски програми в областта на хуманитарните, социалните и икономическите науки, информатиката и комуникационните технологии. Академичният състав се състои от над 600 преподаватели.

Университетът поддържа активни международни контакти с почти всички европейски държави, САЩ, Азия, както и страни от Африка. Той участва самостоятелно или съвместно с други европейски университети в програми на ЕС и американски изследователски фондове. Академичният състав също развива връзки с висши образователни институции в Европа, Русия и Средния Изток.

Факултетът по икономически и социални науки (ФИСН) е основан през 1994 година. За кратък период от време той успява да се наложи като съвременен академичен център за обучение на икономисти, мениджъри и политолози. Също така, ФИСН е най-големият факултет в рамките на университета по брой студенти, които придобиват висшето си образование тук.

Значителна част от преподавателите са експерти и консултанти в областта на счетоводния одит, социологическите и политическите изследвания и анализи, управлението на човешките ресурси, предприемачеството, маркетинга и други.

www.uni-plovdiv.bg

Асоциация за развитие на София

Асоциация за развитие на София (АРС) е ресурсен център за изследвания, анализи, иновации и експеримент, който създава условия и насърчава постоянен диалог между гражданското общество, бизнеса, Столичнатa община и академичните институции. Асоциацията е създадена с решение № 348 на Столичния общински съвет от 08.07.2010 година. Тя е независима организация, регистрирана от СГС на 16.08.2010, ф.д. 495/2010 в обществена полза по закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Целите на асоциацията са:
Да съдейства за развитието на София като модерен европейски град, носещ в себе си духа на българската история и култура;

Да подпомага устойчивото развитието, предприемчивостта и инициативността на София и нейните жители;

Да насърчава връзката между наука, образование и бизнес като фактор за динамичен и устойчив растеж, като привлича експертен и научен потенциал за решаване на краткосрочни и дългосрочни проблеми за развитието на града;

Да създава форуми за постоянен диалог между гражданското общество, бизнеса, държавните институции, общинска администрация за изграждане на обществена среда, зачитаща етническото и културно многообразие на региона и модерните демократични ценности;

Да изгражда екологична култура и обществена среда, подходяща за развитие, култура и спорт в София;

Да популяризира политиките за градско развитие, обучава местните общности и ги привлича за съвместното им изпълнение.

АРС има над десетгодишен опит в разработване и управление на европейски проекти, включително и като водещ партньор, по повече от 15 програми. Екипът е разработил и координира изпълнението на редица стратегически документи на Столична община като Стратегията за развитие на културата, Стратегията за интелигентна специализация и др. Проектът „Зелена София“ е важна част от АРС. От 2013 АРС учредява и администрира Софийския публично-частен фонд за иновации. Асоциацията има богат опит в управление на малки грантове чрез фонда, Програма „Европа“ на Столичния общински съвет и други грантови инициативи. От 2018 АРС управлява СофияЛаб – пространство за обучение и иновации, част от Европейската мрежа на живите лаборатории (ENoLL).

www.sofia-da.eu

Център за градска мобилност

„Център за градска мобилност“ ЕАД („ЦГМ“) е общинско дружество, което отговаря за организацията, управлението, надзора и финансирането на системата за обществен транспорт в София, както и за зоните за почасово платено паркиране в града. ЦГМ управлява автоматизирана система за определяне местоположението на превозните средства в обществения транспорт и система за таксуване в обществения транспорт. ЦГМ реализира приходите от обществен транспорт и контролира транспортните оператори въз основа на Договори за възлагане на обществени услуги. ЦГМ предоставя електронни услуги в реално време на пътниците: планиране на пътуване с обществен транспорт, информация за пристигане на превозни средства в реално време на всички спирки на обществения транспорт, информация за достъпни превозни средства, гласови съобщения и др. Сред дейностите на ЦГМ са и разработване на планове и анализи за управление на градска мобилност, както и внедряване и експлоатация на интелигентни транспортни системи.

„Център за градска мобилност“ ЕАД не е транспортен оператор и не експлоатира самостоятелно транспортни услуги. Транспортните услуги се осъществяват от 3 общински оператора (Столичен автотранспорт ЕАД – автобусен транспорт, Столичен електротранспорт ЕАД – трамваен и тролейбусен транспорт и Метрополитен ЕАД – метро) и 2 частни автобусни оператора. „Център за градска мобилност“ ЕАД осъществява своята дейност на общинско ниво, съгласно Рамков договор за обществена услуга, който възлага дейностите по организация, управление и контрол.

Проектите за развитие, които ЦГМ предвижда в кратък и средносрочен аспект включват:

 • Въвеждане в експлоатация на Интегрирана система за таксуване 
 • Разработване на Интегрирана интер-модална система за управление на мобилността като услуга (MaaS)
 • Създаване на цялостен транспортен модел за града 
 • Изработване и прилагане на гъвкави ценови модели, основани на данни, за да се насърчи използването на обществения транспорт
 • Интегриране на тарифи и общ модел за таксуване при услугите за мобилност

www.sofiatraffic.bg

Националното сдружение на общините в Република България

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) е учредено през 1996 с ясната мисия и цел да отстоява правата на българските общини и приоритетно да се стреми към подобряване на законодателството, касаещо местното самоуправление.

Така днес НСОРБ обединява всички 265 български общини и защитава техните интереси чрез широк кръг от дейности: от изготвяне на изследвания, анализи, оценки и предложения за промяна и усъвършенстване на политиката по отношение на местното самоуправление, през проучвания по приоритетни теми сред общините, до предоставяне на широк спектър от консултации, обучителни програми, и изготвяне на консултативни разработки и позиции.

Нашата цел е силно, ефективно, изцяло в полза на гражданите и отговорно местно самоуправление. Дневният ред на НСОРБ се определя от нуждите и потребностите на общините и ние се стараем да бъдем стабилен и надежден партньор на българските местни власти.

Местните власти са най-близо до гражданите и това ги поставя в позиция да дадат най-правилните решения на проблемите, съобразно местните нужди. В днешната динамична и сложна среда нито един град, община или държава не биха могли да се справят сами с предизвикателствата пред които са изправени. Ние в НСОРБ споделяме виждането, че партньорство и сътрудничество между отделните нива на управление е решаващо за постигането на по-ефективни и качествени публични услуги и изпълнението на дейностите на нивото, което има най-висока добавена стойност. 

www.namrb.org

Modeshift Europe ЕАД

Мисията на Modeshift е да подобри живота на гражданите, като даде възможност на градовете да използват технологичната експертиза и опит на нашия екип. Ние посрещаме нуждите на малки и средни по големина градове, и им помагаме да повлияят положително всеки аспект от градската мобилност, като по този начин предоставяме възможности на гражданите да се насладят на пътуването си.

Modeshift, Inc. е технологична компания с мисия да помогне на транспортните агенции в малки и средни градове да предоставят на гражданите интелигентни транспортни услуги. Нашият основен продукт е Account-Based Fare Collection (система за автоматизирано събиране на такси), базирана на облачната технология Microsoft Azure и предоставена като услуга (Software as a Service – SaaS).

Modeshift предоставя и други подсистеми, които допълват необходимия хардуер и софтуер, които управлява елементите на една модерна транспортна система – мобилен тикетинг (система за електронни билети), AVL/CAD и информация за пътниците в реално време (RTPI).

Ние сме екип от 40 ентусиаста с повече от 75 години общ опит в транспортната индустрия – екип, който вече промени начина, по който хората пътуват в 17 града.

Нашето пътешествие започна през 2017 година като стартъп, финансиран от системен интегратор (www.telelink.com) с представителство в повече от 10 държави и годишен оборот от над 10 милиона щатски долара.

Придобихме компания, която имаше 20 града за свои клиенти. Срещнахме се с всеки един от тези клиенти, за да разберем повече за специфичните нужди на средните по големина градове.

За нас беше очевидно, че доставчиците на умни услуги са фокусирани върху нуждите на по-големите градове и нямат подходящ подход, с който да адресират специфичните предизвикателства на по-малките градове.

Идеята, че можем да запълним този пропуск и да подобрим градския транспорт в по-малките градове по света, ни развълнува.

Така последва архитектурният дизайн и разработването на нашето решение, което е базирано на облачните услуги.

Идеята привлече силен екип от експерти.

Нещо повече - получихме подкрепата на Microsoft и прилагането на техния Azure инструментариум ни помогна да постигнем целта си за по-малко от две години.

През 2018 година започнахме да добавяме нови клиенти и значително да подобряваме функционалностите на системата на база обратна връзка.

В момента имаме 17 имплементации в градове с население между 50 000 и 350 000 души, както и инсталирано оборудване в повече от 500 превозни средства и точки на продажба.

www.modeshift.com

Националният институт по метеорология и хидрология

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) е научна организация и националната хидро-метеорологична служба (ХMС) на България със 130-годишна история. Той е основната институция за научни, приложни и оперативни дейности в областта на метеорологията, хидрологията, агрометеорологията, управлението и използването на водните ресурси в страната. НИМХ предоставя висококачествени услуги, експертиза и специализирана информация за територията на страната и Черно море на националните и местните власти, обществото и широк кръг потребители в областите на своята компетентност.

Основни научни и оперативни дейности на НИМХ са:

 • Поддържане и управление на наблюдателна мрежа от станции за метеорологични, хидрологични и агрометеорологични наблюдения на територията на България
 • Предоставяне на прогнози за времето в различни времеви мащаби, хидрологични и морски прогнози за подпомагане на различни икономически сектори
 • Разработване и поддържане в оперативен режим на специализирани системи за ранно предупреждение за очаквани екстремни метеорологични и хидрологични явления
 • Извършване на климатични проучвания
 • Моделиране на метеорологични и хидрологични процеси, транспорт и дифузия на замърсители в атмосферата, реките и морето
 • Изучаване на физическите процеси в атмосферата и наблюдение на атмосферната радиоактивност, химия на валежите и отлагане

Националният институт по метеорология и хидрология е официален представител на България в Световната метеорологична организация (WMO), Европейската организация за експлоатация на метеорологични спътници (EUMETSAT), Европейският център за средносрочни прогнози за времето (ECMWF) и други международни организации в областта на метеорологията и хидрологията.

www.meteo.bg